താളിയോല കാറ്റലോഗ്

മലയാള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സംഭരണ കേന്ദ്രം

താളിയോലകളുടെ ലിസ്റ്റ്

വിഷ നാരായണീയം

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 35
വരി : 9, അക്ഷരം : 20, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

ബാലചികിത്സ

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 104
വരി : 9, അക്ഷരം : 26, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

ശൂരസംഹാര മന്ത്രങ്ങൾ

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 24
വരി : 8, അക്ഷരം : 24, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

ഉന്മാദലക്ഷണവും ചികിത്സയും

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 92
വരി : 10, അക്ഷരം : 31, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

പ്രേതങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 64
വരി : 8, അക്ഷരം : 18, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

ആയുർവേദം – ഭാഷ

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 206
വരി : 11, അക്ഷരം : 27, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

മരുന്നും മന്ത്രവും : ഭാഷ

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 84
വരി : 11, അക്ഷരം : 25, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

ദേവി മാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ട്

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 100
വരി : 8, അക്ഷരം : 16, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

വിഷമോചനം

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 52
വരി : 10, അക്ഷരം : 29, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

വിഷവൈദ്യം മണിപ്രവാളം

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 30
വരി : 10, അക്ഷരം : 33, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

തന്ത്ര സമുച്ചയം

ജ്യോതിഷം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 85
വരി : 12, അക്ഷരം : 35, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : മോശം

ഗർഭോൽപാതി

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 13
വരി : 11, അക്ഷരം : 34, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

വൈദ്യം മന്ത്രം

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 7
വരി : 8, അക്ഷരം : 33, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

പൂജാ വിധി ഭാഷയും, സംസ്കൃതവും

പുരാണം

ഓല : കരിമ്പനയോല, ഓലകൾ : 52
വരി : 10, അക്ഷരം : 29, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം ബാലോപചരണീയം

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 32
വരി : 8, അക്ഷരം : 33, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

പുരുഷസൂക്തം

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 34
വരി : 6, അക്ഷരം : 24, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

സ്തോത്രങ്ങൾ

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 121
വരി : 5, അക്ഷരം : 20, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

കാവേരി മാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ട്

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 186
വരി : 10, അക്ഷരം : 43, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

അമരകോശം

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 77
വരി : 8, അക്ഷരം : 37, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

നീതിസാരം കാമന്ദകൻ

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 119
വരി : 9, അക്ഷരം : 34, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം കുഞ്ഞൻ നമ്പ്യാർ

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 147
വരി : 8, അക്ഷരം : 33, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

ഗീതഗോവിന്ദം

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 31
വരി : 7, അക്ഷരം : 35, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

ഭാഗവതം കിളിപ്പാട് – ദ്വാദശ സ്കന്ധം

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 180
വരി : 9, അക്ഷരം : 46, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

വൈദ്യ ഗ്രന്ഥം

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 95
വരി : 9, അക്ഷരം : 43, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : മോശം

വിഷ വൈദ്യം (രണ്ടു കെട്ട് )

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 60
വരി : 11, അക്ഷരം : 43, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

അദ്ധാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 192
വരി : 11, അക്ഷരം : 54, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

വിവൈദ്യം

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 38
വരി : 9, അക്ഷരം : 37, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

വിഷ വൈദ്യം

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 129
വരി : 11, അക്ഷരം : 39, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

അമരകോശം, മുഹൂർത്ത പദവി

ജ്യോതിഷം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 115
വരി : 6, അക്ഷരം : 34, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

സരസ ശ്ലോകങ്ങൾ

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 11
വരി : 8, അക്ഷരം : 38, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

അഷ്ടാംഗഹൃദയം സൂത്രസ്ഥാനം

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 137
വരി : 10, അക്ഷരം : 45, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

ദ്വാദശവർണനം

വേദാന്തം

ഓല : ചെറിയതാലം, ഓലകൾ : 95
വരി : 8, അക്ഷരം : 35, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

തമിഴ് വൈദ്യം

വൈദ്യം

ഓല : കരിമ്പനയോല, ഓലകൾ : 226
വരി : 9, അക്ഷരം : 36, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം , ഓലകൾ : 143
വരി : 10, അക്ഷരം : 46, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

തമിഴ് വൈദ്യം

വൈദ്യം

ഓല : കരിമ്പനയോല, ഓലകൾ : 212
വരി : 8, അക്ഷരം : 42, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

പ്രയോഗസാരം

വൈദ്യം

ഓല : കരിമ്പനയോല, ഓലകൾ : 104
വരി : 8, അക്ഷരം : 21, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : മോശം

ആണ്ടികുളത്തു പാട്ടു

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം , ഓലകൾ : 18
വരി : 9, അക്ഷരം : 29, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

ഗീതാഗോവിന്ദം

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം , ഓലകൾ : 19
വരി : 7, അക്ഷരം : 19, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

അഷ്ടാംഗഹൃദയം ചികിത്സ

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം , ഓലകൾ : 95
വരി : 10, അക്ഷരം : 61, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : മോശം

മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട്

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം , ഓലകൾ : 148
വരി : 10, അക്ഷരം : 71, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

പദാർത്ഥ ചിന്താമണി

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം , ഓലകൾ : 205
വരി : 5, അക്ഷരം : 39, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം , ഓലകൾ : 191
വരി : 9, അക്ഷരം : 71, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം , ഓലകൾ : 194
വരി : 11, അക്ഷരം : 52, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

ജ്യോതിഷം ഗണിതം

ജ്യോതിഷം

ഓല : ചെറിയതാലം , ഓലകൾ : 137
വരി : 7, അക്ഷരം : 23, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

അമരകോശം

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം , ഓലകൾ : 172
വരി : 10, അക്ഷരം : 46, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

ശിവപുരാണം

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം , ഓലകൾ : 126
വരി : 9, അക്ഷരം : 41, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

സുഭദ്രാഹരണം

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം , ഓലകൾ : 121
വരി : 7, അക്ഷരം : 33, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

വൈദ്യഗ്രന്ധം

വൈദ്യം

ഓല : കരിമ്പനയോല , ഓലകൾ : 100
വരി : 6, അക്ഷരം : 21, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്

ജന്മപ്രതിമകൾ

ജ്യോതിഷം

ഓല : കരിമ്പനയോല , ഓലകൾ : 40
വരി : 5, അക്ഷരം : 19, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : മോശം

വിഷനാരായണീയം

വൈദ്യം

ഓല : ചെറിയതാലം , ഓലകൾ : 66
വരി : 7, അക്ഷരം : 20, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്

രാമായണം കിളിപ്പാട്ട്

പുരാണം

ഓല : ചെറിയതാലം , ഓലകൾ : 57
വരി : 9, അക്ഷരം : 35, ലിപി : മലയാളം
അവസ്ഥ : നല്ലത്