ഫോട്ടോ ഗാലറി

മലയാള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സംഭരണ കേന്ദ്രം

അക്കാദമി പ്രസിഡണ്ട് കെ.സച്ചിദാനന്ദൻ, വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് അശോകൻ ചരുവിൽ എന്നിവർ അക്കാദമി ലൈബ്രറിയുടെ ഭാഗമായ ഡിജിറ്റൽ ലാബ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ
ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ലൈബ്രറി സയൻസ് വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അസി.ലൈബ്രേറിയൻ പുസ്തകശേഖരം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ലൈബ്രറി സയൻസ് വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ ലൈബ്രറി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ