സമയക്രമം

മലയാള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സംഭരണ കേന്ദ്രം

ലൈബ്രറി എല്ലാ സർക്കാർ പ്രവർത്തിദിനങ്ങളിലും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്.

പ്രവർത്തനസമയം കാലത്ത് 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെയായിരിക്കും. പൊതു അവധിദിനങ്ങളിൽ ലൈബ്രറി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല.