അക്കാദമിയോട് സംസാരിക്കാം

ഫോണ്‍:
0487-2331069 (ഓഫീസ്), 0487-2331068 (സെയില്‍സ്), 0487-2333967 (ലൈബ്രറി) 0487-2360535 (അപ്പന്‍തമ്പുരാന്‍ സ്മാരകം)

ഇ-മെയില്‍:

[email protected] (ഓഫീസ്), [email protected] (പബ്ലിക്കേഷന്‍ വിഭാഗം)
[email protected] (സെയില്‍സ്)
[email protected] (ആനുകാലികവിഭാഗം)

വിലാസം:

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
പാലസ് റോഡ്, ചെമ്പൂക്കാവ്, തൃശ്ശൂര്‍
680020