പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

മലയാള സാഹിത്യരംഗത്തെ നൂതനപ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും ആനുകാലിക മലയാളസാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ത്രൈമാസികയാണ് മലയാളം ലിറ്റററി സര്‍വേ.

പബ്ലിക്കേഷന്‍സ് വിഭാഗം

—-കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് പബ്ലിക്കേഷന്‍സ് വിഭാഗം. മലയാള ഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്‍റെയും വികാസത്തിനും ഔന്നിത്യത്തിനും വേണ്ട കൃതികള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, ഭാരതീയരും വിദേശീയരുമായ ഭാഷകളിലെ നല്ല സാഹിത്യകൃതികള്‍ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, മലയാളത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠിത കൃതികള്‍ക്കു സമുചിതമായ പതിപ്പുകള്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക, മലയാള ഭാഷയുടെ വികാസം മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ ഉതകുംവണ്ണം ദ്രാവിഡഭാഷകളുടെ താരതമ്യപഠനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതില്‍ പബ്ലിക്കേഷന്‍സ് വിഭാഗം വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മലയാള സാഹിത്യത്തെയും കേരളീയ സമൂഹത്തേയും പഠനവിധേയമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒട്ടേറെ കൃതികള്‍ അക്കാദമിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരളവില്‍ പണ്ഡിതന്മാരായ എഴുത്തുകാര്‍ക്ക് അവരുടെ കൃതികള്‍ – ആകര്‍ഷകമായ വിപണി ലഭിക്കാത്തവ – പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അക്കാദമിക്ക് അവരെ സഹായിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ മുന്നേറ്റം കൂടുതല്‍ ശക്തമായി തുടര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കേരളത്തിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസാധക സ്ഥാപനമായി ഇപ്പോള്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വെറും സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ എന്നതിലുപരി സമൂഹ വിജ്ഞാനത്തിന്‍റെയും സംസ്കാര പഠനത്തിന്‍റെയും മേഖലകളില്‍ വന്‍ ഉള്‍ക്കാഴ്ച നല്‍കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും നമ്മുടെ പാരന്പര്യത്തിന്‍റെ കരുത്തു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങളും അക്കാദമിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ കോളേജു ലൈബ്രറികളും പൊതുഗ്രന്ഥശാലകളും ഇപ്പോള്‍ ഏതാണ്ട് വര്‍ഷം തോറുമെന്നപോലെ പുസ്തകശേഖരത്തിലേക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുസ്തകങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ കേരള ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയാണ്.
ഏതാണ്ട് 325 ല്‍ പരം പുസ്തകങ്ങളുടെ 525 ല്‍ പരം പതിപ്പുകള്‍ അക്കാദമിയുടേതായുണ്ട്.
ഗവേഷണ പ്രാധാന്യമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അധികവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. സാന്പത്തിക ലാഭമില്ലാത്ത ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളല്ലാതെ ഇന്ന് മറ്റാരും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല. സ്ഥലനാമ ചരിത്രം, ഫോക്ലോര്‍ എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ പഠന ഗവേഷണത്തില്‍ ആദ്യമേ ഏര്‍പ്പെട്ടത് അക്കാദമിയാണ്. ആ രംഗത്തെ വലിയ സംഭാവനകള്‍ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. സാഹിത്യചരിത്രങ്ങള്‍, സംസ്കാരപഠനങ്ങള്‍, ആദ്യകാല സാഹിത്യകൃതികള്‍, സാഹിത്യകാര ഡയറക്ടറി അനുബന്ധത്തിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണം എന്നിവയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും അക്കാദമിയുടെ സേവനം ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഡോ. എം. ലീലാവതിയുടെ മലയാള കവിതാസാഹിത്യചരിത്രത്തിന്‍റെ പുതിയ പതിപ്പ് തയ്യാറായി. ഡോ. വയലാ വാസുദേവന്‍ പിള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ മലയാള നാടക സാഹിത്യചരിത്രം 2005 പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് വലിയ നേട്ടമാണ്.

ഐക്യ കേരളത്തിന്‍റെ 50 വര്‍ഷം – ഗ്രന്ഥാവലി

കേരളത്തിന്‍റെ അന്പതു വര്‍ഷം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ആസൂത്രണം ചെയ്ത 4 പുസ്തകങ്ങള്‍ തയ്യാറായി വരുന്നു.

 1. 50 വര്‍ഷത്തെ മലയാള കവിത 1956-2006 എഡിറ്റര്‍. പ്രൊഫ. കെ.കെ. ഹിരണ്യന്‍
 2. 50 വര്‍ഷത്തെ മലയാള കഥ – എഡിറ്റര്‍. ഇ.പി. രാജഗോപാലന്‍
 3. 50 വര്‍ഷത്തെ മലയാള നാടകപഠനങ്ങള്‍ – എഡിറ്റര്‍. പുരുഷന്‍ കടലുണ്ടി
 4. 50 വര്‍ഷത്തെ കേരള സംസ്കാര പഠനങ്ങള്‍ – എഡിറ്റര്‍. കെ.ഇ.എന്‍. കുഞ്ഞഹമ്മദ്

ഈ ഗ്രന്ഥാവലിയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റര്‍ കെ.ഇ.എന്‍. കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആണ്. പ്രവാസി കവിത, പ്രവാസി കഥ, വാമൊഴി കഥകള്‍ എന്നിവയുടെ ഓരോ സമാഹാരങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടന്നു വരുന്നു. കെ.ടി. മുഹമ്മദിന്‍റെ നാടകങ്ങളുടെ സന്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരവും സഞ്ജയ കവിതകളുടെ സന്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അക്കാദമിയുടെ തീരുമാനവും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.


ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഉത്തരവനുസരിച്ച് നിര്‍ത്തലാക്കിയ സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയേയും കേരള ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനേയും എല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതനുസരിച്ച് സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണ വകുപ്പില്‍ ശേഷിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടിസംബന്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അക്കാദമി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി അക്കാദമിയുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥനയനുസരിച്ച് 8,50,000 രൂപ (എട്ടു ലക്ഷത്തി അന്പതിനായിരം രൂപ) കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.


2006 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ 2007 മാര്‍ച്ച് വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍

ഗ്രന്ഥപ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം
വെടിവട്ടം2006 ഏപ്രില്‍
സി.പി. ശ്രീധരന്‍ മലയാള സാഹിത്യത്തില്‍2006 ഏപ്രില്‍
കേരളത്തിലെ സ്ഥലചരിത്രങ്ങള്‍ – എറണാകുളം2006 മെയ്
എന്‍.വി. യുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള്2006 മെയ്
വേദങ്ങളും അന്തര്‍വൈജ്ഞാനിക പഠനങ്ങളും2006 മെയ്
അനന്തം ‍2006 ജൂണ്‍
അമ്മവഴിക്കേരളം ‍2006 ജൂണ്
ജാതകത്തിലെ മാളിക2006 ജൂലായ്
സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിലെ ദിശാബോധം2006 ആഗസ്റ്റ്
അപരാജിതന്‍2006 ആഗസ്റ്റ്
അപരിചിതര്‍ ‍2006 സെപ്റ്റംബര്‍
മലയാള നാടക സാഹിത്യ ചരിത്രം – 20052006 സെപ്റ്റംബര്‍
കവിതിലകന്‍ പന്തളം കേരളവര്‍മ്മ2007 ജനുവരി
പുരുഷാര്‍ത്ഥക്കൂത്ത് (റീ പ്രിന്‍റ്)2007 ജനുവരി
പുലിക്കോട്ടില്‍ കൃതികള്‍2007 ജനുവരി

അച്ചടിയില്‍ ഉള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍

 1. ചാത്തിരാങ്കം – സി.കെ. നന്പൂതിരി
 2. നാടന്‍ പാട്ടുകള്‍ – വെട്ടിയാര്‍ പ്രേംനാഥ്
 3. ദളിത് സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം – കെ.സി. പുരുഷോത്തമന്‍
 4. അമരം പാരമ്വേരി – വ്യാഖ്യാ. ടി.സി. പരമ്വേരന്‍ മൂസ്സത്
 5. സ്ത്രീസ്വത്വാവിഷ്ക്കാരം ആധുനിക സാഹിത്യത്തില്‍ – ഡോ. എം. ലീലാവതി
 6. ഉറൂബിന്‍റെ സ്ത്രീത്വദര്‍ശനം – ഡോ. പി.എസ്. ജ്യോതിലക്ഷ്മി
 7. വള്ളത്തോള്‍ ഡയറി – വള്ളത്തോള്‍
 8. മുസ്ലീങ്ങളും കേരളസംസ്കാരവും (റീ പ്രിന്‍റ്) – പി.കെ. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി
 9. ഇടയന്‍റെ നിക്ഷേപം – ഇ. നാരായണന്‍
 10. കുമാരനാശാന്‍റെ മുഖപ്രസംഗങ്ങള്‍ – എ.ഡി.ജി. പ്രിയദര്‍ശനന്‍
 11. സ്വപ്നാടനം (റീപ്രിന്‍റ്) – ഇയ്യങ്കോട് ശ്രീധരന്‍
 12. വാത്സല്യരസം സി.വി.യുടെ ആഖ്യായികകളില്‍ – ഡോ. എസ്.വി. വേണുഗോപന്‍ നായര്‍
 13. രാമചരിതം – ഡോ. എം.എം. പുരുഷോത്തമന്‍
 14. കേരളത്തിലെ കാട്ടുപൂക്കള്‍ വാള്യം ഒന്ന് (റീ പ്രിന്‍റ്) പ്രൊഫ. മാത്യു താമരക്കാട്ട്
 15. കേരളത്തിലെ കാട്ടുപൂക്കള്‍ വാള്യം രണ്ട് – പ്രൊഫ. മാത്യു താമരക്കാട്ട്
 16. എം.എസ്. ദേവദാസിന്‍റെ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ (റീ പ്രിന്‍റ്) – എം.എസ്. ദേവദാസ്
 17. കെ.സി. മാമ്മന്‍ മാപ്പിള – പ്രൊഫ. എം.കെ. സാനു
 18. തായാട്ട് ശങ്കരന്‍റെ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ (റീപ്രിന്‍റ്) – തായാട്ട് ശങ്കരന്‍
 19. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകം (വിവര്‍ത്തനം) – പ്രൊഫ. എം.ആര്‍. ചന്ദ്രശേഖരന്‍
 20. അഴീക്കോട് മുതല്‍ അയോദ്ധ്യവരെ – ഡോ. സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്
 21. തെരഞ്ഞെടുത്ത നിരൂപണങ്ങള്‍ – പ്രൊഫ. എസ്. ഗുപ്തന്‍ നായര്‍
 22. മണിമേഖല (റീ പ്രിന്‍റ്)- സംഘം കൃതി
 23. മലയാളം ജാപ്പാനീസ് നിഘണ്ടു (സി.ഡി) – കെ.പി.പി. നന്പ്യാര്‍
 24. അല്‍-അമീന്‍ (ബാലസാഹിത്യം) – പി.കെ. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി
 25. ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകള്‍ (റീ പ്രിന്‍റ്) – മോഴിക്കുന്നത്ത് ബ്രഹ്മദത്തന്‍ നന്പൂതിരിപ്പാട്
 26. മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്‍റെ തായ്വേരുകള്‍ – വി.എം. കുട്ടി
 27. അകം കവിതകള്‍ (റീ പ്രിന്‍റ്) – എഡിറ്റര്‍. എന്‍.വി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍
 28. കര്‍ണ്ണഭാരം – ദാസന്‍ – വിവ. വിഷ്ണു നാരായണന്‍ നന്പൂതിരി
 29. നളചരിതം (ഇംഗ്ലീഷ്) – വിവ. വി.ഐ. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍
 30. മലയാള കവിതാസാഹിത്യ ചരിത്രം (റീ പ്രിന്‍റ്) – ഡോ. എം. ലീലാവതി
 31. അനന്വയം – എഡിറ്റര്‍. പി.എം. നാരായണന്‍
 32. പാണിനിയുടെ അഷ്ടാധ്യായസൂത്രപാഠം ( സി.ഡി)
 33. ശബ്ദാലങ്കാരം – കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തന്പൂരാന്‍
 34. ഇടശ്ശേരി പഠനങ്ങള്‍ – എഡിറ്റര്‍. കെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള
 35. മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യചരിത്രം – 2005 – ഡോ.എം.എം. ബഷീര്‍
 36. മലയാളനാടക സാഹിത്യ പഠനങ്ങള്‍
 37. പ്രവാസി കഥകള്‍
 38. പ്രവാസി കവിതകള്‍
 39. ആദിവാസി നാട്ടു വിജ്ഞാനീയം
 40. പ്രവാസി കവിതകള്‍
 41. ആദിവാസി നാട്ടു വിജ്ഞാനീയം
 42. മലയോരമണ്ണും മനുഷ്യരും – ഇടുക്കിവൈജ്ഞാനിക ചിരിത്രം
 43. സാഹിത്യകാര ഡയറക്ടറി – അനുബന്ധം
 44. സഞ്ജയന്‍റെ കവിതകള്‍ – സന്പൂര്‍ണ്ണം
 45. സോപാനം
 46. മണ്‍മറഞ്ഞ സാഹിത്യ നായകന്മാരുടെ ഫോട്ടോകളും – ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകളും
 47. കെ.ടി. മുഹമ്മദിന്‍റെ നാടകങ്ങളുടെ സന്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരം
 48. ടി.എസ്. തിരുമുന്പ് – ജീവിതവും കൃതികളും
 49. രാജ്തോമസ് – ജീവിതവും കൃതികളും
 50. സംസ്കൃത സാഹിത്യ ചരിത്രം; വോള്യം മൂന്ന്, നാല്
 51. കിരാതം – കുഞ്ചന്‍ നന്പ്യാര്‍ സംശോധനം പഠനം – ഡോ. അന്പലപ്പുഴ ഗോപകുമാര്‍
 52. അവിമാരകം
 53. സ്വപ്നവാസവദത്തം
 54. ജി. പ്രിയദര്‍ശന്‍റെ മാസിക പഠനങ്ങള്‍ – ജി. പ്രിയദര്‍ശനന്‍
 55. ഭാരതീയ കലാസാഹിത്യചരിത്രം – വിജയകുമാര്‍ മേനോന