കേരളത്തിലെ സ്ഥലചരിത്രങ്ങള്‍: തൃശൂര്‍ ജില്ല

395.00

വി.വി.കെ. വാലത്ത്

Description

തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ സ്ഥലചരിത്രങ്ങള്‍ ആഴത്തില്‍ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകം. ചരിത്രവും സംസ്കാരവും പുരാവൃത്തങ്ങളും പഠനവിധേയമാക്കി, വി.വി.കെ. വാലത്ത് രചിച്ച ക്ലാസിക് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ്.