റഫറന്‍സ് സാഹിത്യം മലയാളത്തില്‍

150.00

ഡോ. ആറന്മുള ഹരിഹരപുത്രന്‍

Category:

Description

ഏതു ഭാഷയ്ക്കും വളരാനും വികസിക്കാനും ഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. വികസിതഭാഷകളിലെല്ലാം വിജ്ഞാനസാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗവും റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളായിരിക്കും. മലയാളഭാഷയിലെ റഫറൻസ് സാഹിത്യശാഖയെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു പഠനമാണ് ഈ പുസ്തകം. നിഘണ്ടുക്കൾ, ശബ്ദാവലികൾ, വിജ്ഞാനകോശങ്ങൾ, വ്യാകരണങ്ങൾ, സാഹിത്യചരിത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം സാഹിത്യവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും.