ശ്രീ സംക്ഷിപ്ത ഭാഗവതം (സവ്യാഖ്യാനം ശ്രീശുകപ്രോക്തം)