അടയാളത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ-സ്വത്വഭാവുകത്വവും മലയാളസാഹിത്യവും

110.00

ഡോ. എം.എ. സിദ്ദീഖ്

Description

മലയാളിയുടെ സമകാലിക ഭാവുകത്വപരിണാമവിശകലനങ്ങളുടെ ലഘുപഠനം. ധൈഷണികഭാവുകത്വത്തിന് ആധാരഭൂതമായ ആശയങ്ങളുടെ വിമര്‍ശനാത്മകപരിശോധന. ആഗോളീകരണം സാധ്യമാക്കിയ വിപണീകരണം സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചലനങ്ങളുടെ അന്വേഷണം.