കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സെയിൽസ് മാൻ തസ്തിക: റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

ജനുവരി 20, 21 തീയതികളിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സെയിൽസ് മാൻ തസ്കികയിലേക്കു നടന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക:

Rank I                  
Smt. Mridulakumari P.C.                                              
Kundanchalil House
P.O.Uruvachal
Kannur-670 702

Rank II                 
Anitha K.
Kunnathuvayalil
Clappana South
Clappana P.O.
Kollam-690 525

Rank III                
Anitha G.
Ambattu Veedu
Kothanalloor P.O.
Kothanalloor
Vaikom, Kottayam-686 632

Sheela K.
Golden Paradise
Vellalloor P.O.
Kilimanoor-695 601