സി കൃഷ്ണൻ: മിതവാദി കൃഷ്ണന്റെ ജീവചരിത്രം

475.00

കെ.ആർ. അച്യുതൻ

Description

കേരളസമൂഹത്തെ അടിമുടി പുതുക്കിപ്പണിത നവോത്ഥാനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നാൾവഴികളെ പ്രകാശമാനമാക്കി, സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ആശയസംവാദങ്ങൾകൊണ്ട് ഉണർത്തിനിർത്തിയ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് സി.കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതസംഭാവനകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യദശകങ്ങളിലെ തീക്ഷ്ണമായ അനുഭവയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ഹൃദയരേഖയാണ്.