പുതിയ വാർത്തകളും പരിപാടികളും

തുഞ്ചൻ സ്മാരക പ്രബന്ധമത്സരത്തിന് രചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുളള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു

                  

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ 2023-ലെ തുഞ്ചൻ സ്മാരക പ്രബന്ധമത്സരത്തിന് രചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുളള സമയം 2024 ജൂലായ് 15 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സീത എഴുത്തച്ഛന്റെയും വാല്മീകിയുടെയും

വായിക്കുക

സബ് എഡിറ്റര്‍ തസ്തികയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയില്‍ ഒഴിവുവന്ന സബ് എഡിറ്റര്‍ തസ്തികയിലേക്കായി ജൂണ്‍ 6, 2024-നു നടത്തിയ അഭിമുഖപരീക്ഷ, എഴുത്തുപരീക്ഷ, സ്കില്‍ ടെസ്റ്റ് എന്നിവയ്ക്കു ശേഷമുള്ള അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്…

വായിക്കുക

തുഞ്ചൻ സ്മാരക പ്രബന്ധമത്സരത്തിന് രചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ 2023-ലെ തുഞ്ചൻ സ്മാരക പ്രബന്ധമത്സരത്തിന് രചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 5,000/- (അയ്യായിരം) രൂപയും സാക്ഷ്യപത്രവുമാണ് മികച്ച പ്രബന്ധത്തിനുളള പുരസ്കാരം. “സീത – എഴുത്തച്ഛന്റെയും വാല്മീകിയുടെയും

വായിക്കുക

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നിരൂപണസാഹിത്യ ശില്പശാലയിലേക്ക് പ്രതിനിധികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു

പുതിയ തലമുറയിലെ എഴുത്തുകാരെ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി 2024 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ത്രിദിന നിരൂപണസാഹിത്യ ശില്പശാല പാലക്കാടുവെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 40 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള …

വായിക്കുക

പി.എച്ച്.ഡി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കേന്ദ്രമായി കാലിക്കറ്റ് സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ 06.03.2024-നും 20.03.2024-നുമിടയില്‍ അഡ്മിഷന്‍ എടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. …

വായിക്കുക

സിഗ്നേച്ചര്‍ ഫിലിം- കണ്‍സപ്റ്റ് ആന്‍ഡ് സ്റ്റോറിബോര്‍ഡ്: റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി 2024 ജനുവരി 28 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 3 വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാര്‍വ്വദേശീയ സാഹിത്യോത്സവത്തിനായി സിഗ്നേച്ചര്‍ ഫിലിമിന് സ്റ്റോറി ബോര്‍ഡും കണ്‍സെപ്റ്റ് നോട്ടും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. …

വായിക്കുക