ഭരണസമിതി

നിർവ്വാഹകസമിതി

സച്ചിദാനന്ദൻ (പ്രസിഡന്റ്)
അശോകൻ ചരുവിൽ (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്)
സി.പി. അബൂബക്കർ (സെക്രട്ടറി)
തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ (ട്രഷറർ)
കൾച്ചറൽ ഡയറക്ടർ
സാംസ്കാരികവകുപ്പു സെക്രട്ടറി
വിജയലക്ഷ്മി
കെ.പി. രാമനുണ്ണി
ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ
ഡോ. സുനിൽ പി. ഇളയിടം
വി.എസ്. ബിന്ദു
എം.കെ. മനോഹരൻ

ജനറൽ കൗൺസിൽ

ആർ. ശ്രീലതാവർമ്മ
സാവിത്രി രാജീവൻ
പ്രിയ എ.എസ്.
എം.ആര്‍. രേണുകുമാര്‍
കെ.ഇ.എൻ.
കുര്യാസ് കുമ്പളക്കുഴി
ഡോ. സി. രാവുണ്ണി
ബെന്യാമിൻ
ഇ.പി. രാജഗോപാലൻ
ജി.പി. രാമചന്ദ്രൻ
ഇ.വി. രാമകൃഷ്ണൻ
ഡോ. എം.എ. സിദ്ദിഖ്
കെ.എസ്. രവികുമാർ
സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ദ
വിജയരാജമല്ലിക
മോബിൻ മോഹൻ
ഡോ. മിനിപ്രസാദ്
എൻ. രാജൻ

ഉപസമിതികൾ

ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി

ജില്ലാ കളക്ടർ (ചെയർ പേഴ്സൺ)
ധനകാര്യവകുപ്പു സെക്രട്ടറിയുടെ നോമിനി
സാംസ്കാരികവകുപ്പു സെക്രട്ടറിയുടെ നോമിനി
എം.കെ. മനോഹരൻ
കുര്യാസ് കുമ്പളക്കുഴി

പബ്ലിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി

കെ.എസ്. രവികുമാർ (കൺവീനർ)
സാവിത്രി രാജീവൻ
സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ദ
കുര്യാസ് കുമ്പളക്കുഴി

ലൈബ്രറി ആൻഡ് റിസർച്ച്

പ്രിയ എ.എസ്. (കൺവീനർ)
കെ.എസ്. രവികുമാർ
വിജയരാജമല്ലിക
എം.എ. സിദ്ദീഖ്


സാഹിത്യലോകം

കെ.ഇ.എൻ. (കൺവീനർ)
എൻ. രാജൻ
ശ്രീലതാവർമ്മ
ബെന്യാമിൻ
രാവുണ്ണി
ഇ.വി. രാമകൃഷ്ണൻ

മലയാളം ലിറ്റററി സർവ്വേ

ഇ.വി. രാമകൃഷ്ണൻ (കൺവീനർ)
ജി.പി. രാമചന്ദ്രൻ
ഇ.പി. രാജഗോപാലൻ
ബെന്യാമിൻ
വിജയരാജമല്ലിക
പ്രിയ എ.എസ്.

അക്കാദമികവികസനം- സ്മാരകങ്ങൾ

രാവുണ്ണി (കൺവീനർ)
സുനിൽ പി. ഇളയിടം
എം.കെ. മനോഹരൻ
ശ്രീലതാവർമ്മ
സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ധ

പർചേസ് കമ്മിറ്റി

മോബിൻ മോഹൻ (കൺവീനർ)
കെ.ഇ.എൻ.
വിജയലക്ഷ്മി

പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി

ഇ.പി. രാജഗോപാലൻ (കൺവീനർ)
വി.എസ്. ബിന്ദു
കെ.പി. രാമനുണ്ണി
എൻ. രാജൻ
മിനിപ്രസാദ്

അക്കാദമിക് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റി

വിജയലക്ഷ്മി (കൺവീനർ)
കെ.പി. രാമനുണ്ണി
മിനിപ്രസാദ്
ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ

ഡിജിറ്റൈസേഷൻ/ ഇ-ഫയലിംഗ്

ജി.പി. രാമചന്ദ്രൻ (കൺവീനർ)
മോബിൻ മോഹൻ
എം.എ. സിദ്ദീഖ്
വി.എസ്. ബിന്ദു