2023-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

2023-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

2023-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡുകൾക്കും എന്റോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾക്കും ഉളള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

2020, 2021, 2022 വര്‍ഷങ്ങളിൽ ആദ്യപതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികളാണ് അക്കാദമി അവാര്‍ഡുകൾക്കും എന്റോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾക്കും പരിഗണിക്കുന്നത്.

അക്കാദമി അവാർഡുകൾ: കവിത, നോവൽ, നാടകം, ചെറുകഥ, സാഹിത്യവിമർശനം (നിരൂപണം,പഠനം), വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം (ശാസ്ത്രം-മാനവിക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിജ്ഞാനഗ്രന്ഥങ്ങൾ), ജീവചരിത്രം (ആത്മകഥ / തൂലികാചിത്രങ്ങൾ), ഹാസ്യസാഹിത്യം, യാത്രാവിവരണം, വിവര്‍ത്തനം, ബാലസാഹിത്യം.

എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ:

സി.ബി.കുമാർ അവാർഡ് (ഉപന്യാസം), കെ.ആർ.നമ്പൂതിരി അവാർഡ് (വൈദികം)

35 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ രചിച്ച കൃതികൾക്കുള്ള എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ:

യുവകവിതാ അവാർഡ് (കവിത), ഗീതാഹിരണ്യൻ അവാർഡ് (ചെറുകഥ)

40 വയസ്സിന് താഴെയുളളവർ രചിച്ച കൃതികൾക്കുള്ള എൻഡോവ്മെന്റ്

 ജി.എൻ.പിള്ള അവാർഡ് (വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം)

50 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ രചിച്ച കൃതികൾക്കുള്ള എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡ് :

പ്രൊഫ.എം.അച്യുതൻ സ്മാരക എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡ് (സാഹിത്യവിമർശനം)

ഇതിനുമുൻപ് ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചവരുടെ കൃതികൾ അതാതു വിഭാഗങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

എഡിറ്റ് ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങളും കൈയെഴുത്തു പ്രതികളും ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

മുകളിൽ പരാമർശിച്ച വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം മറ്റുുപ്രസാധകർ ആദ്യ പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണെങ്കിൽ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

N.B.  അവാർഡിനുളള പുസ്തകങ്ങളോടൊപ്പം വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ കൂടി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുപുറത്ത് ഏത് അവാർഡിനാണെന്ന് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

2022 – ലെ വിലാസിനി പുരസ്കാരം.

2019, 2020, 2021 വർഷങ്ങളിൽ ആദ്യപതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പരിഗണക്കുന്നത്. ഒരു നോവലിസ്റ്റിനെപ്പറ്റിയുളള സമഗ്രപഠനമോ, നോവൽ എന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ മുഴുവനായ പഠനമോ, നോവലിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുളള പഠനമോ ആയിരിക്കണം. ലേഖന സമാഹാരങ്ങളോ, നോവലിസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചുളള ജീവചരിത്രങ്ങളോ, ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളോ അവയുടെ സംഗ്രഹങ്ങളോ ഈ അവാർഡിന് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ, അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, പ്രസാധകർ, സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ എന്നിവർക്ക് അവാർഡ് പരിഗണനക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അയച്ചു തരാവുന്നതാണെന്ന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളിലെ കൃതികളുടെ 3 പകർപ്പുകൾ വീതം 2023 ഒക്ടോബർ 15-ന് മുമ്പ് സെക്രട്ടറി, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, ടൗൺ ഹാൾ റോഡ്, തൃശൂര്‍-680020 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരാവുന്നതാണ്.