അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1990

ചെറുകഥ

എസ്.വി. വേണുഗോപന്‍നായര്‍

ഭൂമിപുത്രന്‍റെ വഴി

കവിത

പുലാക്കാട്ട് രവീന്ദ്രന്‍

പുലാക്കാട്ട് രവീന്ദ്രന്‍റെ കവിതകള്‍

നോവല്‍

ഒ.വി. വിജയന്‍

ഗുരുസാഗരം

നാടകം

പിരപ്പന്‍കോട് മുരളി

സ്വാതിതിരുനാള്‍

നിരൂപണം, പഠനം

എം.പി.ശങ്കുണ്ണിനായര്‍

ഛത്രവും ചാമരവും

എം.എന്‍. സത്യാര്‍ത്ഥി

സ്വാതന്ത്ര്യസമരം