സെക്രട്ടറിമാർ

 1. സി.കെ. രാമൻകുട്ടി (വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി)
 2. സി.കെ. കേരളവർമ്മ (വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി)
 3. പി.കെ. നമ്പ്യാർ (വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി)
 4. വി. രാമചന്ദ്രൻ (വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി)
 5. കെ.എസ്. മേനോൻ (വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി)
 6. ഡോ.കെ.ഭാസ്കരൻ നായർ (കോളെജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ)
 7. ഡോ.എ.എസ്. നാരായണപിള്ള (കോളെജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ)
 8. വി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ (ഓണററി സെക്രട്ടറി)
 9. പാലാ നാരായണൻ നായർ (അസി. സെക്രട്ടറി)
 10. എം.പി. കുഞ്ഞനന്തൻ നായർ (അസി. സെക്രട്ടറി)
 11. വി. ഗോപാലൻ നായർ (കോളെജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ)
 12. കെ. മാധവമേനോൻ (കോളെജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ)
 13. ഡോ. മോളി തോമസ് (കോളെജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ)
 14. ആർ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
 15. പി.കെ. ശിവശങ്കരപിള്ള (അസി. സെക്രട്ടറി) (1959-1966)
 16. വി. ഭാസ്കരൻ നായർ (1975-1978)
 17. വി.എ.എ. അസീസ് (അസി. സെക്രട്ടറി)  (1966-1976)
 18. പവനൻ (1975-1984)
 19. എം.കെ. മാധവൻ നായർ (1984-1987)
 20. വി. രാജഗോപാലൻ (ട്രഷറർ, ജില്ലാ കളക്ടർ) (1987-1988)
 21. പ്രൊഫ. എരുമേലി പരമേശ്വരൻപിള്ള (1988-1991)
 22. ഡി.കെ. സിംഗ് (സബ് കലക്ടർ) (02.08.1991-10.12.1991)
 23. പായിപ്ര രാധാകൃഷ്ണൻ (1991-1995)
 24. കെ.എൽ. മോഹനവർമ്മ (1995-1997)
 25. എം. കുട്ടികൃഷ്ണൻ (1997-1998)
 26. പ്രൊഫ. ദാമോദരൻ കാളിയത്ത് (1998-2001)
 27. ടി.ജി. സുകുമാരൻ, എം ജി എം (സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്) (23.06.2001-27.09.2001
 28. ഡോ. പി.വി. കൃഷ്ണൻ നായർ (2001-2006)
 29. ഐ.വി. ദാസ് (2006-2008)
 30. പുരുഷൻ കടലുണ്ടി (2008-2011)
 31. ആർ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ (2011-2016)
 32. ഡോ. കെ.പി. മോഹനൻ (2016-2022)