കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ വായനാമുറി

വായനക്കാര്‍ അര്‍ത്ഥത്തിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളല്ല, ഉത്പാദകര്‍ തന്നെയാണ്

പുതിയ വായനകള്‍

Fri 03 July 2020
അക്കാദമി ആനുകാലികങ്ങള്‍ വരിചേരാം
Thu 28 May 2020
റഹുമാനി: പ്രാദേശിക സംസ്‌കൃതിയിലെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞാനം
Wed 27 May 2020
റഫീക്ക് അഹമ്മദിന്റെ കവിതകള്‍: അലയുന്ന കാവ്യബിംബങ്ങൾ
Mon 25 May 2020
കഥാകാവ്യം: സത്തയും സ്വരൂപവും
Mon 25 May 2020
ചിലപ്പതികാരവും ഭദ്രകാളിപ്പാട്ടും
Fri 08 May 2020
കവിതയുടെ രസമാപിനികൾ
Tue 17 March 2020
തിരുനല്ലൂരിന്റെ കാവ്യദർശനം
Mon 16 March 2020
ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യനിർമ്മിതിയിൽ പരിഭാഷയ്ക്കുള്ള പങ്ക്
Sun 15 March 2020
സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി-ഒരു പഠനം
Fri 13 March 2020
കോവിലന്റെ കഥകള്‍: മനുഷ്യപ്പറ്റും മൺകൂറും