കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ വായനാമുറി

വായനക്കാര്‍ അര്‍ത്ഥത്തിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളല്ല, ഉത്പാദകര്‍ തന്നെയാണ്

പുതിയ വായനകള്‍

Tue 17 March 2020
തിരുനല്ലൂരിന്റെ കാവ്യദർശനം
Mon 16 March 2020
ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യനിർമ്മിതിയിൽ പരിഭാഷയ്ക്കുള്ള പങ്ക്
Sun 15 March 2020
സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി-ഒരു പഠനം
Fri 13 March 2020
കോവിലന്റെ കഥകള്‍: മനുഷ്യപ്പറ്റും മൺകൂറും
Fri 13 March 2020
മലയാളിയുടെ ചിരിവഴക്കം
Thu 12 March 2020
ഉത്തരാധുനിക കവിത-വിഭാവനയുടെ സംഘർഷങ്ങൾ
Wed 11 March 2020
സംസ്‌കൃതവും മലയാളവും: സാമൂഹിക ഭാഷാശാസ്ത്ര സമസ്യകൾ
Sun 08 March 2020
ജീവിതാഭിവാഞ്ഛയുടെ സ്‌ത്രൈണമുഖം
Wed 19 February 2020
എന്‍. പ്രഭാകരന്റെ കൃതികള്‍ വായിക്കുമ്പോള്‍
Tue 18 February 2020
പൊയ്കയില്‍ അപ്പച്ചന്‍ - കീഴ്‌നിലകളിലെ അദൃശ്യതകളെ മറികടക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങള്‍