ശിശുപാലവധം മഹാകാവ്യം

650.00

മാഘന്‍
ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം: ഒറവങ്കര നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി

 

Description

സംസ്കൃതഭാഷയിലെ പഞ്ചമഹാകാവ്യങ്ങളിലൊന്നായ ശിശുപാലവധത്തിന്റെ മലയാളപരിഭാഷ. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ശിശുപാലനെ വധിക്കുന്ന കഥാസന്ദര്‍ഭമാണ് മാഘകവി നാടകീയമായും സൗന്ദര്യാത്മകമായും ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.