എൽ ഡി ക്ലർക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

2022 സെപ്തംബർ 13, 14 തീയതികളിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽവച്ച് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്കു നടത്തിയ അഭിമുഖ പരീക്ഷയിൽ ആദ്യ റാങ്കുകളിലെത്തിയവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ:

 1. വിജയ എ.
  കുന്നുമ്പുറത്ത് പുതിയ പുരയിൽ വീട്
  വളവിൽ ചേളേരി
  ചേളേരി പി.ഒ.
  കണ്ണാടിപ്പറമ്പ്
  കണ്ണൂർ- 670604
 2. റജീന കറുത്തേടത്ത്
  കറുത്തേടത്ത് ഹൗസ്
  പട്ടാരക്ക, നിലമ്പൂർ പി.ഒ.
  മലപ്പുറം- 679 329
 3. സിന്ധു പി.എ.
  പെരിന്തിരി ഹൗസ്
  ഇരവിമംഗലം പി.ഒ.
  മലപ്പുറം- 679 587
 4. ഷൈനി ടി.ജെ.
  പൂപ്പടി ഹൗസ്
  പുതുമനശ്ശേരി
  പാവറട്ടി പി.ഒ.
  തൃശ്ശൂർ