വ്യാകരണം ഭാഷാശാസ്ത്രം, തായ്മൊഴി

എം. എൻ. കാരശ്ശേരി

ഐ. സി . ചാക്കോ . എൻഡോവ്മെന്റ്

ഉപന്യാസം: സിനിമ സംസ്കാരം

അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

സി. ബി. കുമാർ എൻഡോവ്മെന്റ്

വൈദിക സാഹിത്യം: തന്ത്രസാഹിത്യം

ഡോ.ജെ.പി. പ്രജിത്ത്

കെ. ആർ. നമ്പൂതിരി എൻഡോവ്മെന്റ്

ജി. എൻ. പിള്ള സ്മാരക അവാർഡ് / വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം

സജി ജെയിംസ്

ഒരു പരിസ്ഥിതി സമരത്തിന്റെ ചരിത്രം

കനകശ്രീ അവാർഡ് / കവിത

സംപ്രീത

നീറ്റെഴുത്തു

ഗീത ഹിരണ്യൻ അവാർഡ് : ചെറുകഥാ

ജേക്കബ് എബ്രഹാം

റ്റാറ്റൂ