ആവിഷ്കാര സ്വാതത്ര്യത്തിന്റെയും കലാകാരന്റെ ഭാവനയെയും വേർതിരിക്കാനായി അതിർവരമ്പുകൾ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ പുറത്താവുന്നതു സാഹിത്യത്തിൻറെ തനതു ഭാവാത്മകതയും സര്ഗാത്മകതയുമൊ?

Replies
0
Voices
1
bijusubh