സെക്രട്ടറിമാർ

സെക്രട്ടറിമാർ

  1. സി.കെ. രാമൻകുട്ടി (വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി)
  2. സി.കെ. കേരളവർമ്മ (വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി)
  3. പി.കെ. നമ്പ്യാർ (വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി)
  4. വി. രാമചന്ദ്രൻ (വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി)
വായിക്കുക