പ്രസിഡന്റുമാർ

പ്രസിഡന്റുമാർ

  1. സർദാർ കെ.എം. പണിക്കർ (1956-1961)
  2. കെ.പി. കേശവമേനോൻ (1958-1959)
  3. പുത്തേഴത്ത് രാമൻ മേനോൻ (1961-1966)
  4. മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് (1966-1968)
  5. പ്രൊഫ. കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള (1968-1971)
  6. പി.എ.
വായിക്കുക