ഭാരവാഹികൾ

സെക്രട്ടറിമാർ

  1. സി.കെ. രാമൻകുട്ടി (വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി)
  2. സി.കെ. കേരളവർമ്മ (വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി)
  3. പി.കെ. നമ്പ്യാർ (വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി)
  4. വി. രാമചന്ദ്രൻ (വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി)
വായിക്കുക

പ്രസിഡന്റുമാർ

  1. സർദാർ കെ.എം. പണിക്കർ (1956-1961)
  2. കെ.പി. കേശവമേനോൻ (1958-1959)
  3. പുത്തേഴത്ത് രാമൻ മേനോൻ (1961-1966)
  4. മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് (1966-1968)
  5. പ്രൊഫ. കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള (1968-1971)
  6. പി.എ.
വായിക്കുക