സമഗ്രസംഭാവന

സമഗ്ര സംഭാവന 1992

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

എം.ആര്‍.ബി.

വായിക്കുക

സമഗ്ര സംഭാവന 1993

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

കെ.പി. നാരായണപ്പിഷാരോടി

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

എ.പി. ഉദയഭാനു

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

പി.സി. ദേവസ്യ

വായിക്കുക

സമഗ്ര സംഭാവന 1996

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

പാലാ നാരായണന്‍നായര്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

മേരിജോണ്‍ കൂത്താട്ടുകുളം

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

എം.എന്‍. സത്യാര്‍ത്ഥി

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

കടത്തനാട്ട് മാധവിയമ്മ

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

എം.എച്ച്. ശാസ്ത്രികള്‍

വായിക്കുക

സമഗ്ര സംഭാവന 1997

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

വി. ആനന്ദക്കുട്ടന്‍നായര്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

നാഗവള്ളി ആര്‍.എസ്. കുറുപ്പ്

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

കെ. രവിവര്‍മ്മ

വായിക്കുക

സമഗ്ര സംഭാവന 1998

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

ഡോ. എം.എസ്. മേനോന്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

അക്കിത്തം അച്യുതന്‍നമ്പൂതിരി

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍നമ്പൂതിരിപ്പാട്

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

കെ.ടി. മുഹമ്മദ്

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

വെട്ടൂര്‍ രാമന്‍നായര്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

ജി. വിവേകാനന്ദന്‍

വായിക്കുക

സമഗ്ര സംഭാവന 1999

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം:

എന്‍.പി. മുഹമ്മദ്

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം:

പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം:

വി.വി.കെ. വാലത്ത്

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം:

വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരന്‍നായര്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

തിരുനല്ലൂര്‍ കരുണാകരന്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം:

പവനന്‍

വായിക്കുക