ചെറുകഥാ

തോമസ് ജോസഫ്

മരിച്ചവർ സിനിമ കാണുകയാണ്

കവിത

കെ. ആർ .ടോണി

ഓ നിഷാദ

നോവൽ

കെ. ആർ. മീര

ആരാച്ചാർ

നാടകം

റഫീഖ് മംഗലശേരി

ജിന്ന് കൃഷ്ണൻ

നിരൂപണം, പഠനം

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

അജ്ഞാതവുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ

ജീവചരിത്രം/ ആത്മകഥ

ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

സ്വരഭേദങ്ങൾ

വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം

ഡോ.കെ.രാജഗോപാലൻ നായർ

സംസ്മൃതി

ഹാസസാഹിത്യം

ഡോ.പി.സേതുനാഥൻ

മലയാളെപെരുമ

വിവർത്തനം

എൻ. മൂസക്കുട്ടി

യൂലിസസ്

യാത്രാവിവരണം

പി. സുരേന്ദ്രൻ

ഗ്രാമപാതകൾ ഇന്ത്യൻ യാത്രകളുടെ പുസ്തകം

ബാലസാഹിത്യം

സി. പി. പള്ളിപ്പുറം

ഉണ്ണികൾക്കു നൂറ്റിയെട്ട് ഗുരുദേവ കൃതികൾ