സ്നേഹത്തിന്റെ വിശ്വരൂപം

അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന ഒറ്റ നോവൽ കൊണ്ട് മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിൽ ചിരസ്മരണീയയായ എഴുത്തുകാരിയാണ്