സേതുവിന് വിശിഷ്ടാംഗത്വം സമർപ്പിച്ചു

സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ 2020-ലെ വിശിഷ്ടാംഗത്വം സേതുവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽവെച്ചു നടന്ന ചടങ്ങിൽ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖൻ സമർപ്പിച്ചു.