സി.എൽ. ആന്റണിയുടെ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

അനേകം വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച മഹാനായ അദ്ധ്യാപകൻ പ്രൊഫ. സി.എൽ. ആന്റണിയുടെ പ്രധാനരചനകളെല്ലാം സമാഹരിച്ച ഗ്രന്ഥം. വ്യാകരണലോകത്തെ കാളിദാസനെന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ, ഭാഷാപഠനങ്ങൾ, കേരളപാണിനീയഭാഷ്യം, വിവർത്തനം എന്നീ നാലു വിഭാഗങ്ങളിലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡോ. ടി.ബി. വേണുഗോപാലപ്പണിക്കരുടെ അവതാരിക.

പേജ്: 520, വില: 650.00 രൂപ
കോപ്പികൾക്ക്: [email protected]
0487-2331068