സാഹിത്യലോകം

സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ ദ്വൈമാസിക, യു ജി സിയുടെ കെയർ ലിസ്റ്റിലുൾപ്പെട്ട ഗവേഷണ ജേണലാണ്. മലയാളസാഹിത്യത്തെയും കേരള സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

സാഹിത്യലോകം 2022 ജൂലായ്-ഓഗസ്റ്റ് ലക്കം വിഷയവിവരം

ആശാനും അശോകരും
ഡോ. അജയ് എസ്. ശേഖർ
കാവ്യസങ്കേതങ്ങളും സൗന്ദര്യബോധവും: ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിലെ കാവ്യസന്ദർഭത്തിന്റെ വിശകലനം
ആര്യ പി.കെ.
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി : അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരേ ഉയർന്ന ശബ്ദം
ഡോ. ജൂലിയ ഡേവിഡ്
രാജ്യത്തെയോര്‍ത്തും മതത്തെയോര്‍ത്തും…
ഡോ. ഉഷാ ബാലകൃഷ്ണന്‍
ദുരവസ്ഥയുടെ ചരിത്രവും ചരിത്രത്തിലെ ദുരവസ്ഥയും
ഡോ. അശോക് ഡിക്രൂസ്
ദുരവസ്ഥയിലെ ചിഹ്നവലയും ദലിത്ബിംബങ്ങളും
ഡോ. രാകേഷ് ചെറുകോട്
സ്വയം നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദുരവസ്ഥ വായനകൾ
യു. നന്ദകുമാർ
മലബാർ കലാപത്തിലെ ദുരവസ്ഥയും ദുരവസ്ഥയിലെ മലബാർ കലാപവും
അബ്ദുൽ ബാരി സി.
കോളനീകരണത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ സ്വരങ്ങൾ ദുരവസ്ഥയിൽ
ഡോ. സിജി എം.വി.
ദുരവസ്ഥ: സ്വത്വസംഘർഷങ്ങളുടെ ഭൂമിക
ഡോ. സ്മിതാ ഡാനിയേൽ എസ്.എൽ.

രചയിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

  • [email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുന്ന പ്രബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് പരിഗണിക്കൂ.
  • മലയാളത്തിൽ അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ലേഖനങ്ങളുടെ എഡിറ്റു ചെയ്യാവുന്ന സോഫ്റ്റ് കോപ്പികളാണ് അയക്കേണ്ടത്.  
  • രചയിതാവിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിലാസം, പ്രബന്ധം മൗലികമാണെന്നുള്ള സത്യപ്രസ്താവന എന്നിവ പ്രബന്ധത്തോടൊപ്പമുണ്ടാകണം.
  • ഒരു രചയിതാവിന്റെ ഒരു ലേഖനം മാത്രമേ ഒരു വർഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
  • ലേഖനത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും മെയിൽ വഴി മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
  • ലേഖനങ്ങൾ മുൻപ് എവിടെയെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാകരുത്. ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങളുടെ ആധികാരികതയും വിശ്വസ്തതയും സത്യസന്ധതയും സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തർദ്ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
  • വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഈ രേഖ കാണുക.

വരിസംഖ്യ: 240 രൂപ
വരിസംഖ്യയെടുക്കാനും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും edi[email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ മെയിൽ അയയ്ക്കുക.