സാഹിത്യലോകം

സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ ദ്വൈമാസിക, യു ജി സിയുടെ കെയർ ലിസ്റ്റിലുൾപ്പെട്ട ഗവേഷണ ജേണലാണ്. മലയാളസാഹിത്യത്തെയും കേരള സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

സാഹിത്യലോകം 2023 മാര്‍ച്ച്-ഏപ്രില്‍ ലക്കം വിഷയവിവരം

അച്ചടിയും മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല പത്രങ്ങളും
ഡോ. വള്ളിക്കാവ് മോഹൻദാസ്
മാനകീകരണത്തിന്റെ ചരിത്രയുക്തികൾ
ആര്യ കെ.
കുട്ടിയും അധിനിവേശകരും: ചെറുപൈതങ്ങൾക്കായുള്ള ഉപകാരങ്ങളിലെ ചരിത്രബന്ധങ്ങൾ
സോമലാൽ ടി.എം.
ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി: മലയാളം അച്ചടിയുടെ പ്രതിഷ്ഠാപകൻ
ഡോ. ബിനു സചിവോത്തമപുരം
ഭാഷാകോളനീകരണവും പ്രതിരോധശ്രമങ്ങളും
ഡോ. മുരളീധരൻ കെ.വി.
അച്ചടിപൂർവ്വ മലയാളത്തിന്റെ പരിമിതികൾ തലശ്ശേരിരേഖകളിൽ
അഞ്ജു മാത്യൂസ്
ചങ്ങമ്പുഴയും ചില മുദ്രണചിന്തകളും
ഡോ. ഹരികുമാർ എസ്.
മലയാള അച്ചടിയിലെ സോവിയറ്റ് മഴവില്ല്
സ്റ്റാലിൻ കെ.
അച്ചടിയും ശാസ്ത്രപഠനവും: പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിലെ സാങ്കേതിക പദങ്ങളുടെ നിർമ്മാണചരിത്രത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം
അശ്വനി എ.പി.
ആദ്യകാല ആനുകാലികങ്ങളും സമൂഹപരിവർത്തനവും
ഡോ. മുഹമ്മദ് കാസിം ഇ.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല പത്രമാസികകൾ
ഡോ. നിബുലാൽ വെട്ടൂർ
അച്ചടിയെന്ന മിഷണറി പ്രവർത്തനം: ഭാഷാധുനികീകരണത്തിന്റെ ആമുഖം
സവാദ് കെ.എസ്.

രചയിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

  • [email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുന്ന പ്രബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് പരിഗണിക്കൂ.
  • മലയാളത്തിൽ അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ലേഖനങ്ങളുടെ എഡിറ്റു ചെയ്യാവുന്ന സോഫ്റ്റ് കോപ്പികളാണ് അയക്കേണ്ടത്.  
  • രചയിതാവിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിലാസം, പ്രബന്ധം മൗലികമാണെന്നുള്ള സത്യപ്രസ്താവന എന്നിവ പ്രബന്ധത്തോടൊപ്പമുണ്ടാകണം.
  • ഒരു രചയിതാവിന്റെ ഒരു ലേഖനം മാത്രമേ ഒരു വർഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
  • ലേഖനത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും മെയിൽ വഴി മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
  • ലേഖനങ്ങൾ മുൻപ് എവിടെയെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാകരുത്. ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങളുടെ ആധികാരികതയും വിശ്വസ്തതയും സത്യസന്ധതയും സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തർദ്ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
  • വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഈ രേഖ കാണുക.

വരിസംഖ്യ: 240 രൂപ
വരിസംഖ്യയെടുക്കാനും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും [email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ മെയിൽ അയയ്ക്കുക.