സാഹിത്യചക്രവാളം മാസിക

അക്കാദമി വാർത്താമാസിക എന്നതിനൊപ്പംതന്നെ, ഒരു സമകാലിക സാഹിത്യ മാസിക കൂടിയാണ് സാഹിത്യചക്രവാളം. മലയാള-ഇന്ത്യൻ-ലോകസാഹിത്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ചലനങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കാനും ഗൗരവമാർന്ന സാഹിത്യലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും സാഹിത്യചക്രവാളം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

സാഹിത്യചക്രവാളം 2023ഒക്ടോബര്‍ ലക്കം

വരിസംഖ്യ 200 രൂപ
വരിസംഖ്യാ വിവരങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും അയക്കേണ്ട വിലാസം: [email protected]

അറബിമലയാളസാഹിത്യം: ഒരു ആമുഖം
സച്ചിദാനന്ദൻ
വാരാണസിയും മാദദായോയും
എം.സി. രാജനാരായണൻ
കഥാകാരനും കവിയും
ഫോട്ടോ: പുനലൂർ രാജൻ
എഴുത്ത്: മാങ്ങാട് രത്‌നാകരൻ
വെട്ടൂരും ബോധധാരയും
ഡി. ശ്രീദേവി
ശക്തിയുടെ മുക്തിപഥങ്ങൾ
ജിനൻ ചാളിപ്പാട്ട്
പതിരല്ല, പരിഭാഷ
ചരിത്രത്തോട് വിട പറയുന്നവർ
ശ്രീപ്രസാദ് വടക്കേപ്പാട്ട്
കെ.പി. കേശവമേനോന്റെ സാഹിത്യവീക്ഷണം
എം.പി. വിജയൻമേനോൻ
ഇക്കോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബദൽ രീതികൾ
കണക്കൂർ ആർ. സുരേഷ്‌കുമാർ