സാഹിത്യലോകം (പുസ്തകം 5,ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി 1974, ലക്കം – 1)