സമുദായദീപം അഥവാ 1109 മേടം 31-ാം കൂടിയ കൊച്ചി തീയ്യമഹാജന സഭയില്‍ ശ്രീമാന്‍ മൂര്‍ക്കത്തോ കുമാരന്‍ ചെയ്ത പ്രസംഗം