സമസ്ത കേരളസാഹിത്യപരിഷത്ത് വക ത്രൈമാസികം, പുസ്തകം 12, ലക്കം 1, 1119 തുലാം