സമസ്തകേരളസാഹിത്യപരിഷത്ത് (ത്രൈമാസികം പുസ്തകം 3, 1110 ചിങ്ങം ലക്കം 1)