സമഗ്ര സംഭാവന 2012

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

കെ. എം. ഗോവി

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

ജി. പ്രിയദര്ശനൻ

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

പ്രൊഫ്. കെ . പി. ശങ്കരൻ

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

കരൂർ ശശി