സമഗ്ര സംഭാവന 2009

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

പ്രൊഫ.ഏറ്റുമാനൂര്‍ സോമദാസന്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

പ്രൊഫ.എരുമേലി പരമേശ്വരന്‍പിള്ള

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

പ്രൊഫ.ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

പി.വി.കെ.പനയാല്‍