സമഗ്ര സംഭാവന 2001

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ്

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

പ്രൊഫ. എം. അച്യുതന്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

അയ്മനം കൃഷ്ണക്കൈമള്‍