സമഗ്ര സംഭാവന 1999

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം:

എന്‍.പി. മുഹമ്മദ്

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം:

പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം:

വി.വി.കെ. വാലത്ത്

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം:

വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരന്‍നായര്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

തിരുനല്ലൂര്‍ കരുണാകരന്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം:

പവനന്‍