സമഗ്ര സംഭാവന 1998

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

ഡോ. എം.എസ്. മേനോന്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

അക്കിത്തം അച്യുതന്‍നമ്പൂതിരി

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍നമ്പൂതിരിപ്പാട്

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

കെ.ടി. മുഹമ്മദ്

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

വെട്ടൂര്‍ രാമന്‍നായര്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

ജി. വിവേകാനന്ദന്‍