സമഗ്ര സംഭാവന 1997

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

വി. ആനന്ദക്കുട്ടന്‍നായര്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

നാഗവള്ളി ആര്‍.എസ്. കുറുപ്പ്

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

കെ. രവിവര്‍മ്മ