സമഗ്ര സംഭാവന 1996

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

പാലാ നാരായണന്‍നായര്‍

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

മേരിജോണ്‍ കൂത്താട്ടുകുളം

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

എം.എന്‍. സത്യാര്‍ത്ഥി

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

കടത്തനാട്ട് മാധവിയമ്മ

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

എം.എച്ച്. ശാസ്ത്രികള്‍