സമഗ്ര സംഭാവന 1993

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

കെ.പി. നാരായണപ്പിഷാരോടി

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

എ.പി. ഉദയഭാനു

സമഗ്രസംഭാവനാപുരസ്കാരം

പി.സി. ദേവസ്യ