സനാതനധർമ്മം – പുസ്തകം 5, 1915 ജനുവരി മാസം നമ്പ‍ർ-1