സദാനന്ദവിലാസം (1090 പുസ്തകം4,ലക്കം 1,2),(പുസ്തകം1,ലക്കം2),(പുസ്തകം3,ലക്കം 1,2,7,8,9,10,11,12)