ശ്രീ : ശ്രീവേങ്കടരാമജ്വനാ പ്രണീതം-അഷ്ടപ്രാസരാമയണകാവ്യം