ശാന്തിവനത്തിലെ അശാന്തിപർവ്വങ്ങൾ

മൺസൂൺ ബുക്സ്, തൃശൂർ