വൃത്തരത്നാകരം: സര്‍വാര്‍ത്ഥസുബോധിനി എന്ന ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയത്