വിവരാവകാശം

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ 26-4-07-ലെ സാഹിത്യ അക്കാദമി നിര്‍വ്വാഹക സമിതിയുടെ 9-ാം നന്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം നിയമിച്ചു.

1. പബ്ളിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആഫീസര്‍ :
ശ്രീമതി.ജെസ്സി ആന്റണി ടി
മാനേജര്‍
ഫോണ്‍ : 2331069

2. അസി. പബ്ളിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആഫീസര്‍ :

3. അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി :
ഡോ.കെ.പി.മോഹനന്‍
സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 2331069
(റസിഡന്‍സ്) : 2331103