വായനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കൃതികൾ

സർഗ്ഗ രചനകൾ അവയുടെ സവിശേഷതയാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളെ അതിജീവിക്കുമ്പോൾ നാം അവയെ ക്ലാസ്സിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.